Finans og økonomi

Prisene på fornybar energi stuper

En ny rapport fra det internasjonale energibyrået IEA, viser at prisdifferansen mellom fossile og fornybare energikilder krymper.

I rapporten Projected cost of electricity har IEA analysert data fra 180 kraftanlegg, fra store kjernekraftanlegg, fossile energikilder, til mindre sol- og vindparker, fra 22 land.

Levelized cost of energy

  • Metode for å beregne kostnader for produksjon av energi
  • Beregnes som en per enhet energikostnad, f.eks kWh
  • Inkluderer alle kostnadstyper, fra investering til vedlikehold m.m.
  • Er netto nåverdi av prosjektets totale levetidskostnad delt på total levetids energiproduksjon
  • Kilde: Multiconsult

– Kostnaden for fornybar energi, spesielt solenergi, har sunket betydelig de siste fem årene. Disse teknologiene er ikke lenger markant dyrere enn andre energiformer, skrives det i rapporten.

Medianprisen for solenergi har falt fra 500 USD per MWh i 2010 til 200 MWh i 2015.

Få flere nyheter fra Sysla Grønn på Facebook

Landbasert vindkraft har den laveste medianprisen av de fornybare energikildene, og er i flere av scenariene billigere enn kullkraft.

Høyere medianpris for fossilt, lavere for fornybart

Sammenlignes medianprisen for de ulike energiformene, har det vært en økning for naturgass, kull og kjernekraft, mens utviklingen er motsatt for solenergi og vindkraft.

Sol

I den interaktive grafen under kan du se minimums- og maksimumspris for de ulike energiformene, gitt ulike diskonteringsrente. Den brukes for å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn betalingstidspunktet.

Kilde for: BT.no – Økonomi